MERSİN ERDEMLİ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kantin İhale İlanı (Sinan Suverir Ortaokulu)

Kantin İhale İlanı (Sinan Suverir Ortaokulu)

İLAN

 

          Sinan Suverir Ortaokulu  Müdürlüğünün okul kantini Okul Aile Birliği tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun pazarlık usulü hükümleri çerçevesinde yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

1-Pazarlığa konu olan kantinin bulunduğu;

a) Okul Adı                                                       : Sinan Suverir Ortaokulu Müdürlüğünün

b) Bulunduğu İlçe Kira Tespit Komisyonunca

           belirlenen muhammen bedel                   : 10.000,00 TL( Onbin TürkLirası)(8,5ay 

           hesaplanmıştır )

 c) İhalenin Yapılacağı Yer                                : Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Merkez Mah.A.Türkeş   

                                                                              Bulvarı Özel İdare Binası Kat:1 Erdemli/Mersin                                         

 d) İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat                ; 31.12.2015  Perşembe Saat 10:00

 e) İhalenin Usulü                                              : Pazarlık Usulü

 f) Öğrenci Mevcudu                                         : 682

2- İhaleye katılanlar ihale şartnamesi ve eki bulunan özel hükümlerin tüm maddelerini kabul etmiş sayılırlar.  

    İleri de bu düzenlemelerin aksine hiçbir talepte ve itirazda bulunamazlar.

3- İhaleye katılmak isteyenler ihale ile ilgili şartnameyi almak için Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün

    Ziraat Bankası Erdemli Şubesi nezdinde bulunan 32500604-5016 nolu hesabına 50,00 TL (ElliTürkLirası)

    yatırarak Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden temin edebileceklerdir.

4- Kuruma/Kantine İdareden-Makamdan onay almadan tesis edilen/yapılan demirbaşlar bedel tespitinde

   dikkate alınmayacaktır. Müstecir istediği takdirde tesis ettiği demirbaşları alabilir veya yeni kantin

    müsteciriyle pazarlık usulü ile anlaşabilir.

5- İlan Süresi ve Adedi:  Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Web sitesinde, Erdemli Belediye

    Başkanlığınca Hoparlör ilanı olarak ( 3 kez), Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ilan panosunda ilan  

    edilecektir.

6- İhaleye ait şartname Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme 1 bölümünden görülebilir ve

     temin edilebilir.

7- İhaleye katılmak için başvuracak müstecirlerde aranılacak özellikler ile ihale komisyonuna ibraz etmeleri

    gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır.

    İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER:   

a)     İkametgâh ilmühaberi ( Süresi 6 ayı geçmemiş olacak)

b)     Nüfus cüzdanı sureti (Fotokopisi)

c)      Sabıka kaydı ( Süresi 6 ayı geçmemiş olacak)

d)     Başka kantin işletmediğine dair yazı ( Mersin Kantinciler ve Büfeciler Odasından alınacak)

e)  Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20. maddesinin 4. fıkrası gereğince Kantin kiralama ihalelerinde  

     Katılımcılardan, 06/02/2006 tarihli ve 26072 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mesleki Eğitim  

     Kanunu hükümlerine göre;  

     Kantincilik Alanında alınmış ve öncelik olarak bir birine denk ustalık belgesi veya kantin işletmeciliği  

     belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde Ustalık belgesi veya kantin

     işletmeciliği belgesi bulunmaması durumunda, işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden

    en az birine sahip olma şartı aranır.  

f)       Geçici Teminat: Tespit edilen yıllık kira bedelinin % 15’ne tekabül eden bedelin 1.500,00 TL’nın (BinikiyüzyetmişbeşTürkLirası) Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Ziraat Bankası Erdemli Şubesi nezdinde bulunan 32500604-5016 nolu hesabına geçici teminat olarak yatırıldığına dair dekont

g) Mersin Kantinciler ve Büfeciler Odasından Kantin İşletmeciliği men yasağı olmadığına dair yazı.

ğ)  İhale Şartnamesi alındı dekontu ve idarece düzenlenmiş idareci ve istekli tarafından imzalanmış  

     şartname örneği.

h) Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacak portör muayene raporu (boğaz kültürü, akciğer grafiği ve    

gaita) (Aslı) (Son 6 ay içerisinde alınmış)

       ı) Yer Gördü Belgesi (Okul İdaresine onaylatılmış olacaktır.)

       i) Teklif Mektubu (Şartname ekinde bulunan idare tarafından hazırlanmış olacak kapalı zarf içerisinde  

          konacak)

       j) En son mezun olduğu okul diploması Aslı yada noter veya idare onaylı,

       k) Mersin Kantinciler odası üye kayıt belgesi (İhale üzerinde kalan istekli sözleşme imzalandıktan sonra

           bir ay içerisinde Mersin Kantinciler ve Büfeciler odasından alacak ve idareye ibraz edecektir.)

8- İsteklilerin ihale saatinden bir saat önce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne vereceklerdir. Posta ile gönderilen

     tekliflerdeki gecikmelerden idaremiz sorumlu olmayıp, postada geciken teklifler değerlendirmeye

     alınmayacaktır.

9- Aslı istenilen belgelerin fotokopisi verildiği takdirde noter onaylı veya idare tarafından “Aslı görülmüştür”

     onaylı olacaktır.

10-Müracat evrakı içerisinde ihale komisyonuna verilecek belgeler başlığı altında istenilen belgelerin tamamı

      bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

11- İhaleye gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmayı kabul eden gerçek kişiler kabul edilecektir.

12- Şartnamenin 6. Maddelinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş ve yasaklı sayılmayanlar ihaleye  

       katılabilirler.

13- Daha önce herhangi bir okulun kantin veya benzeri yerlerin işletmeciliği ihalesini kazanıp işletmecilik

      yaparken kendi kusurundan dolayı idarece sözleşmeleri feshedilmişler bu ihaleye katılamazlar. Bu

      durumda olanların sonradan tespit edilmesi halinde teminatları gelir kaydedilecek ve sözleşmesi fesh  

      edilecektir.

14- Sözleşmeler 8,5 (Sekizbuçuk) aylık imzalanacaktır.

15- Tekliflerin açılması neticesinde; istekliler tarafından verilen tekliflerin ihale komisyonunca uygun  

      görülmemesi halinde komisyon istediği takdirde isteklilerle pazarlık yapabilir.

16- İhaleyi kazanan işletmeciler 09.02.2012 tarih ve 28199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim

      Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği ekinde bulanan EK-2 kantin kira sözleşmesi ve ihale

      şartnamesine uymakla mükelleftirler. Bu hükümlere uymayan işleticinin sözleşmesi fesh edilir ve kesin

      teminatı idareye gelir kaydedilir.

17- İhale üzerinde kalan istekli 8,5 (Sekizbuçuk) aylık sözleşme bedelinin %6 kadar olan kesin teminatı Okul  

      Aile Birliği hesabına kiralanacak yerin adı ve yatırdığına dair dekont idareye verildikten sonra sözleşme

      imzalanacaktır.  İhaleyi kazanamayanların geçici teminatları bir hafta sonra kendilerine iade edilecektir.

18- İhaleyi kazanan işletici kantini kendisi çalıştıracak olup hiçbir suretle devir veya temlik yapamaz.

19- ihaleye T.C. vatandaşı olanlar katılabilir.

20- Katılımcılar ihaleye bizzat katılırlar. Ancak noter onaylı ihaleye katılmak için vekâlet alanlarda ihaleye

       katılabilir.

21- İhale sonucunda yüklenmiş olduğu kantin alanında yapılacak imalat ve tadilatlar için okul idaresinden

      yazılı onay alınacaktır. Onay alınmadan okul kantinine yapılan tesis ve diğer masraflar işleticiye  

      ödenmeyecektir. Bunun işletici peşin kabul ve taahhüt etmiştir.

22- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta teklifini en uygun gördüğü ve belgeleri tam olan istekliye verip

      vermemekte serbesttir.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      Erdoğan TEKİN

 

                                                                                                                          İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü

Alata Mahallesi, Necip Fazıl Cd. No6, 33730 Erdemli / MERSİN - 0 324 515 10 25

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.