MERSİN ERDEMLİ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TÖMÜK ANADOLU LİSESİ DÜĞÜN SALONU İHALE İLANI

Tömük Anadolu Lisesi  Müdürlüğünün düğün salonu Okul Aile Birliği tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun pazarlık usulü hükümleri çerçevesinde yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.
TÖMÜK ANADOLU LİSESİ DÜĞÜN SALONU İHALE İLANI

İLAN

 

          Tömük Anadolu Lisesi Müdürlüğünün çok amaçlı salonu Okul Aile Birliği tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun pazarlık usulü hükümleri çerçevesinde yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

1-Pazarlığa konu olan kantinin bulunduğu;

a) Okul Adı                                                       : Tömük Anadolu Lisesi Müdürlüğü

b) Bulunduğu İlçe Kira Tespit Komisyonunca

           belirlenen muhammen bedel                   : 8.500,00 TL( Sekizbinbeşyüz TürkLirası)(12 ay üzerinden

                                                                               hesaplanmıştır )

 c) İhalenin Yapılacağı Yer                                : Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Merkez Mah.A.Türkeş   

                                                                              Bulvarı Özel İdare Binası Kat:1 Erdemli/Mersin                                         

 d) İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat                ; 04.06.2015  Pazartesi Saat 10:30

 e) İhalenin Usulü                                              : Pazarlık Usulü

 2- İhaleye katılanlar ihale şartnamesi ve eki bulunan özel hükümlerin tüm maddelerini kabul etmiş sayılırlar.  

    İleri de bu düzenlemelerin aksine hiçbir talepte ve itirazda bulunamazlar.

3- İhaleye katılmak isteyenler ihale ile ilgili şartnameyi almak için Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün

    Ziraat Bankası Erdemli Şubesi nezdinde bulunan 32500604-5016 nolu hesabına 100,00 TL 

   (YüzTürkLirası) yatırarak Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden temin edebileceklerdir.

4- İlan Süresi ve Adedi:  Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Web sitesinde, Erdemli Belediye

    Başkanlığınca Hoparlör ilanı olarak ( 3 kez), Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili Okul 

    Müdürlüğü ilan panosunda ilan edilecektir.

5- İhaleye ait şartname Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme 1 bölümünden görülebilir ve

     temin edilebilir.

6- İhaleye katılmak için başvuracak müstecirlerde aranılacak özellikler ile ihale komisyonuna ibraz etmeleri

    gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır.

    İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER:   

a)     İkametgâh ilmühaberi ( Süresi 6 ayı geçmemiş olacak)

b)     Nüfus cüzdanı sureti (Fotokopisi)

c)      Sabıka kaydı ( Süresi 6 ayı geçmemiş olacak)

d)     İş yeri açma ve işletmeye dair gerekli şartlara sahip olduğuna dair mesleki yeterlilik belgesi (İlgili Esnaf odasından alınacaktır.)

e)  Açık alan/Salon ve benzeri yerlerin ihalelerine katılacak kişilerden, Erdemli Esnaf Odasından alınacak adına kayıtlı açık alan/salon ve benzeri yer işletmesi bulunmadığına ve ihaleden men yasağı olmadığına dair belge (aslı)  

f)       Geçici Teminat: Tespit edilen yıllık kira bedelinin % 30’ne tekabül eden bedelin 2.550,00 TL’nın (İkibinbeşyüzelliTürkLirası) Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Ziraat Bankası Erdemli Şubesi nezdinde bulunan 32500604-5016 nolu hesabına geçici teminat olarak yatırıldığına dair dekont

g)  İhale Şartnamesi alındı dekontu ve idarece düzenlenmiş idareci ve istekli tarafından imzalanmış  

     şartname örneği.

      h) Yer Gördü Belgesi (Okul İdaresine onaylatılmış olacaktır.)

      ı) Teklif Mektubu (Şartname ekinde bulunan idare tarafından hazırlanmış olacak kapalı zarf içerisinde  

          konacak)

      i) En son mezun olduğu okul diploması Aslı yada noter veya idare onaylı,

8- İsteklilerin ihale saatine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne vereceklerdir. Posta ile gönderilen

     tekliflerdeki gecikmelerden idaremiz sorumlu olmayıp, postada geciken teklifler değerlendirmeye

     alınmayacaktır.

9- Aslı istenilen belgelerin fotokopisi verildiği takdirde noter onaylı veya idare tarafından “Aslı görülmüştür”

     onaylı olacaktır.

10-Müracat evrakı içerisinde ihale komisyonuna verilecek belgeler başlığı altında istenilen belgelerin tamamı

      bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

11- İhaleye gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmayı kabul eden gerçek kişiler kabul edilecektir.

12- Şartnamenin 6. Maddelinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş ve yasaklı sayılmayanlar ihaleye  

       katılabilirler.

13- Daha önce herhangi bir okulun açık alan/salon veya benzeri yerlerin işletmeciliği ihalesini kazanıp  

      İşletmecilik yaparken kendi kusurundan dolayı idarece sözleşmeleri feshedilmişler bu ihaleye

      katılamazlar. Bu durumda olanların sonradan tespit edilmesi halinde teminatları gelir kaydedilecek ve

      sözleşmesi fesh edilecektir.

14- Sözleşmeler 12 (Oniki) aylık imzalanacaktır.

15- Tekliflerin açılması neticesinde; istekliler tarafından verilen tekliflerin ihale komisyonunca uygun  

      görülmemesi halinde komisyon istediği takdirde isteklilerle pazarlık yapabilir.

16- İhaleyi kazanan işletmeciler 09.02.2012 tarih ve 28199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim

      Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği ekinde bulanan EK-2 açık alan/salon kira sözleşmesi ve ihale

      şartnamesine uymakla mükelleftirler. Bu hükümlere uymayan işleticinin sözleşmesi fesh edilir ve kesin

      teminatı idareye gelir kaydedilir.

17- İhale üzerinde kalan istekli 12 (Oniki) aylık sözleşme bedelinin %6 kadar olan kesin teminatı Okul  

      Aile Birliği hesabına kiralanacak yerin adı ve yatırdığına dair dekont idareye verildikten sonra sözleşme

      imzalanacaktır.  İhaleyi kazanamayanların geçici teminatları bir hafta sonra kendilerine iade edilecektir.

18- İhaleyi kazanan işletici çok amaçlı salonunu kendisi çalıştıracak olup hiçbir suretle devir veya temlik

      yapamaz.

19- ihaleye T.C. vatandaşı olanlar katılabilir.

20- Katılımcılar ihaleye bizzat katılırlar. Ancak noter onaylı ihaleye katılmak için vekâlet alanlarda ihaleye

       katılabilir.

21- İhale sonucunda yüklenmiş olduğu çok amaçlı salonda yapılacak imalat ve tadilatlar için okul  

      idaresinden yazılı onay alınacaktır. Onay alınmadan okul kantinine yapılan tesis ve diğer masraflar  

      işleticiye ödenmeyecektir. Bunun işletici peşin kabul ve taahhüt etmiştir.

22- Sözleşmenin komisyonunca belirlenen yıllık kira bedeli 12 ay üzerindendir. Yüklenici bu bedeli idarece 

      sözleşmede uygun gördüğü zamanlarda eşit taksitler halinde öder.

23- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta teklifini en uygun gördüğü ve belgeleri tam olan istekliye verip

      vermemekte serbesttir.

 

 

                                                                                                                                      Erdoğan TEKİN

 

                                                                                                                          İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü

Alata Mahallesi, Necip Fazıl Cd. No6, 33730 Erdemli / MERSİN - 0 324 515 10 25

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.